STELLA pony femmina di 5 anni

SPIRIT pony castrone di 10 anni

CAMILLA pony femmina di 25 anni

ROCKY cavallo castrone di 18 anni

JANET pony femmina di 14 anni

CIOCCOLATO pony castrone di 31 anni

REBEL cavallo castrone di 21 anni

STELLINA pony femmina di 19 anni

SONIA pony femmina di 14 anni

NEMESIS cavalla di 26 anni 

PEGGY pony femmina di 22 anni

SASSETTA cavalla di 13 anni

COCO' cavallo castrone di 13 anni

PARSIFAL cavallo castrone di 18 anni